THƯ VIỆN QUẬN 6 - TRIỂN LÃM ẢNH, SÁCH “MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 6 - SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN PHỒN VINH CỦA ĐẤT NƯỚC VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN”

Chiều 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao khai mạc Triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 - Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển phồn vinh của đất nước vì hạnh phúc của Nhân dân” chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 6 lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Triển lãm ảnh, sách “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 - Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển phồn vinh của đất nước vì hạnh phúc của Nhân dân” gồm ba chủ đề chính với gần 100 hình ảnh tư liệu, thời sự và 500 bản sách.

Chủ đề “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giới thiệu MTTQ Việt Nam không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử quan trọng, nhân tố có ý nghĩa quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Với sứ mệnh tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ đề “Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của MTTQ gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Quận 6 góp phần để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Quận 6. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa luôn là nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác.

Chủ đề MTTQ Việt Nam Quận 6 với các hoạt động vì người nghèo góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Không gian trưng bày được thiết kế theo các chủ đề: Hình ảnh các vị Chủ tịch MTTQ Việt Nam Quận 6 qua các thời kỳ; các chủ đề theo năm chương trình hành động Đại hội của MTTQ Việt Nam Quận 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hoạt động của MTTQ Việt Nam tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc và hoạt động của các tổ chức thành viên.

Một số hình ảnh liên quan:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị