LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-TVKHTH ngày 07 tháng 9 năm 2023 về triển khai dự án Bánh xe Tri thức (SIF) năm 2024, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tập huấn gồm những nội dung cụ thể như sau:

        1. Mục đích

        - Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thư viện trường học thuộc dự án Bánh xe Tri thức tại Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ) và Quận 8; viên chức Thự viện quận huyện và Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

        2. Yêu cầu

        Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Thư viện Khoa học tổng hợp và các trường thuộc dự án theo đúng Kế hoạch đã được duyệt giữa tổ chức SIF và Thư viện Khoa học Tổng hợp. Các giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc theo nội quy của lớp tập huấn.

        3. Nội dung Tập huấn

        - Chuyên đề 1: Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở cho viên chức thư viện.

        - Chuyên đề 2: Ứng dụng công nghệ số trong truyền thông quảng bá dịch vụ, hoạt động thư viện.

        4. Thời gian, địa điểm

        - Thời gian: 03 ngày (từ 12/6/2024 - 14/6/2024).

        - Địa điểm: Hội trường - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

        Số 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị